Call or WhatsApps +6 019 559 2333 inquiry@bookprintingservices.co

Syarat-syarat Penggunaan Laman Web

SILA BACA TERMA DAN SYARAT BERIKUT PENGGUNAAN DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI. Semua pengguna laman web ini bersetuju bahawa akses kepada dan penggunaan laman web ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat berikut dan undang-undang lain yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila jangan menggunakan laman web ini.

Hak Cipta

Kandungan keseluruhan termasuk dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik atau kod adalah hakcipta kerja kolektif di bawah Malaysia dan undang-undang hak cipta yang lain dan adalah hak milik Book Printing Services Malaysia. Kerja-kerja kolektif termasuk kerja-kerja yang dilesenkan untuk Book Printing Services Malaysia. Kebenaran diberikan untuk menyalin secara elektronik dan mencetak bahagian salinan cetak laman ini untuk semata-mata untuk meletakkan suatu perintah dengan Book Printing Services Malaysia atau membeli produk. Anda boleh memaparkan dan, tertakluk kepada apa-apa sekatan yang dinyatakan dengan jelas atau batasan yang berkaitan dengan khusus bahan, memuat turun atau mencetak bahagian bahan dari kawasan yang berbeza daripada laman web ini semata-mata untuk kegunaan bukan komersial anda sendiri, atau untuk membuat pesanan dengan Book Printing Services Malaysia atau untuk membeli produk Book Printing Services Malaysia. Sebarang penggunaan lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada penghasilan semula, pengedaran, pameran atau penghantaran kandungan laman web ini adalah dilarang, melainkan jika dibenarkan oleh Book Printing Services Malaysia. Anda juga bersetuju untuk tidak menukar atau menghapuskan apa-apa notis proprietari daripada bahan yang dimuat turun dari laman web ini.

Tanda Dagang

Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama-nama perdagangan Book Printing Services Malaysia digunakan dalam laman web ini adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Book Printing Services Malaysia.

Penafian Waranti

Laman web ini dan bahan-bahan dan produk di laman web ini disediakan “sebagaimana adanya” dan tanpa jaminan dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat. Untuk sepenuhnya setakat menurut yang dibenarkan undang-undang yang terpakai, Book Printing Services Malaysia menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. Book Printing Services Malaysia tidak mewakili atau menjamin bahawa fungsi-fungsi terkandung di dalam laman web ini tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan, bahawa kesilapan akan diperbetulkan, atau bahawa laman web ini atau server yang menjadikan laman web ini disediakan adalah bebas dari virus atau lain-lain komponen berbahaya. Book Printing Services Malaysia tidak membuat sebarang jaminan atau representasi mengenai penggunaan bahan-bahan dalam laman web ini dari segi ketepatan, ketepatan, kecukupan, kegunaan, ketepatan masa, kebolehpercayaan mereka atau sebaliknya. Sesetengah negeri tidak membenarkan had atau pengecualian dalam jaminan, maka had di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda.

Had Tanggungjawab

Book Printing Services Malaysia tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ganti rugi khas atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan, bahan-bahan di laman web ini atau prestasi produk, walaupun Book Printing Services Malaysia telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. undang-undang mungkin tidak membenarkan had pengecualian liabiliti atau kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi had atau pengecualian di atas mungkin tidak dikenakan kepada anda.

Kesilapan Tipografi

Sekiranya produk yang tersilap disenaraikan pada harga yang tidak betul, Book Printing Services Malaysia berhak untuk menolak atau membatalkan mana-mana pesanan yang dibuat untuk produk disenaraikan dengan harga yang tidak betul. Book Printing Services Malaysia berhak untuk menolak atau membatalkan apa-apa perintah sedemikian sama ada perintah itu telah disahkan dan kad kredit anda dikenakan. Jika kad kredit anda telah disabitkan dengan pembelian dan pesanan anda dibatalkan, Book Printing Services Malaysia hendaklah mengeluarkan suatu kredit kepada akaun kad kredit anda dalam jumlah harga yang tidak betul.

Jangka Penamatan

Terma dan syarat ini akan dikenakan kepada anda semasa anda mengakses laman web ini dan / atau melengkapkan proses pendaftaran atau membeli-belah. Terma dan syarat ini, atau mana-mana bahagian daripada mereka, boleh ditamatkan oleh Book Printing Services Malaysia tanpa notis pada bila-bila masa, untuk sebarang sebab. Peruntukan yang berhubungan dengan Copyrights, Cap Dagangan, Penafian, Had Tanggungjawab, Ganti Rugi dan Pelbagai, hendaklah terus kekal setelah sebarang penamatan.

Notis

Book Printing Services Malaysia boleh menyampaikan notis kepada anda melalui e-mel, suatu notis am di laman web, atau melalui kaedah yang boleh dipercayai lain ke alamat yang anda berikan kepada Book Printing Services Malaysia.

Pelbagai

Penggunaan anda terhadap laman web ini akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Malaysia. Anda bersetuju bidang kuasa yang lebih dan tempat di dalam mana-mana prosiding undang-undang yang secara langsung atau tidak langsung yang timbul daripada atau yang berkaitan dengan laman ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk Book Printing Services Malaysia) hendaklah dalam Malaysia. Apa-apa sebab tindakan atau tuntutan yang anda mungkin ada yang berkaitan dengan laman web ini (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk Book Printing Services Malaysia) mesti dimulakan dalam tempoh satu (1) tahun selepas dakwaan atau sebab tindakan timbul. kegagalan Book Printing Services Malaysia untuk menegaskan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat mana-mana peruntukan terma dan syarat yang tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian mana-mana peruntukan atau hak. Baik perlakuan antara pihak-pihak atau amalan perdagangan hendaklah bertindak untuk mengubah suai mana-mana terma dan syarat. Book Printing Services Malaysia boleh menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

Tanggungjawab Nombor ID, Kata Laluan dan Keselamatan

Anda bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan mana-mana ID pengguna dan / atau kata laluan yang disediakan untuk anda oleh Book Printing Services Malaysia untuk kegunaan yang berkaitan dengan Laman Web atau Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah ID pengguna dan / atau kata laluan anda, dan anda bersetuju untuk memberitahu Book Printing Services Malaysia segera apa-apa penggunaan yang tidak dibenarkan ID pengguna dan / atau kata laluan atau apa-apa pelanggaran keselamatan yang lain yang berkaitan dengan laman web. BOOK PRINTING SERVICES MALAYSIA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN YANG TIMBUL DARIPADA KEGAGALAN ANDA UNTUK MELINDUNGI ANDA ID PENGGUNA DAN / ATAU KATA LALUAN ATAU MEMATUHI BAHAGIAN INI.

Book Printing Services Penghantaran Percuma Ke Seluruh Semenanjung Malaysia

Penghantaran Percuma Ke Seluruh Semenanjung Malaysia

• Balasan Sebut Harga Cepat    • Percetakan Berkualiti    • Penghantaran Pantas

error: Content is protected !!
Open chat
Hi! Pelanggan yang dihormati.
Apa yang kami boleh bantu anda?